Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Skyriaus vedėjas

Informacija atnaujinta 2019-02-20 11:57:06

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje; 
4.3.gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbų, sveikatos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, biudžetinių įstaigų materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą, remonto ir turto priežiūros taisykles, išmanyti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas bei standartus;
4.4. puikiai išmanyti ir atlikti informacinių sistemų projektavimo, įdiegimo ir priežiūros darbus;
4.5. mokėti administruoti kompiuterinius tinklus ir kurti bei prižiūrėti duomenų bazes;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ja remiantis rengti išvadas, pasiūlymus bei reikiamus dokumentus;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių tarnautojų bei darbuotojų veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, paskirstyti užduotis skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, rūpintis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
5.2. užtikrinti esamos Teismo informacinės sistemos funkcionavimą, saugumą ir atnaujinimą, organizuojant jos materialųjį ir informacinį palaikymą, tinkamą programinės ir techninės įrangos naudojimą;
5.3.  rengti Teismo informacinės sistemos veiklą ir saugą reglamentuojančius dokumentus, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus informacinių technologijų klausimais (instrukcijos, pranešimai, tvarkos ir pan.);
5.4. sekti įstatymu ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su informacinių technologijų panaudojimu bei informuoti Teismo kanclerį apie naujausius įstatymų reikalavimus; 
5.5. koordinuoti ir įgyvendinti informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą;
5.6.  organizuoti Teismo kompiuterių tinklo planavimą ir jo konfigūracijos nustatymą, interneto ir intraneto ryšio, išorinio ir vidinio elektroninio pašto darbo parametrų nustatymą ir jų priežiūrą;
5.7. administruoti Teismo internetinę svetainę;
5.8. kompetencijos ribose užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo; 
5.9. organizuoti reikalingos programinės įrangos, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą arba organizuoti jų įsigijimą iš kitų organizacijų;
5.10. organizuoti kompiuterinės ir organizacinės technikos įsigijimą, inicijuoti Teismo personalo materialinį-techninį aprūpinimą bei pagal kompetenciją nustatyti reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų poreikį, dalyvauti rengiant Teismo metinius viešųjų pirkimų planus;
5.11. pagal kompetenciją rengti ataskaitas, raštus ir kitus dokumentus susijusius su Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus veikla;
5.12. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema pagal patvirtintą tvarką; fiziniams bei juridiniams asmenims išduoti, aktyvuoti ar panaikinti paskyras LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje, kuria naudojantis teikiamos Lietuvos Respublikos teismų viešosios elektroninės paslaugos;
5.13. dalyvauti atliekant Teismo materialinių vertybių inventorizaciją ir nurašymą;
5.14. užtikrinti tinkamą Teismo tarnybinių automobilių eksploataciją, remontą ir priežiūrą;
5.15. organizuoti ir užtikrinti tinkamą Teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą;
5.16. organizuoti ir vykdyti nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto išardymą irlikvidavimą;
5.17. užtikrinti tinkamą Teismo posėdžių garso įrašų administravimą;
5.18. užtikrinti Teismo informacinės sistemos apskaitą;
5.19. rengti skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
5.20. vykdyti Teismo kanclerio Informacinės sistemos saugos dokumentuose pavestas funkcijas, susijusias su informacinių sistemų saugumu;
5.21. dalyvauti Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus; 
5.22. vykdyti kitus Teismo kanclerio ir Teismo pirmininko nurodymus, susijusius su jo funkcijų vykdymu bei Teismo strateginių tikslų įgyvendinimu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.