Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Specialistas

Informacija atnaujinta 2018-03-30 14:52:43

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties bakalauro laipsnį.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su informacinių sistemų kūrimu, viešuoju administravimu, viešųjų elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, bei teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų projektų valdymą, su teismo dokumentacijos ir normatyvinės informacijos ypatumais.
8. Mokėti administruoti kompiuterinius tinklus ir kurti bei prižiūrėti duomenų bazes.
9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ja remiantis rengti išvadas, pasiūlymus bei reikiamus dokumentus.
10. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį.
11. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
12. Būti pareigingam, kruopščiam, darbščiam, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

13. Darbuotojo pareigybei priskiriamos šios funkcijos:
13.1. užtikrinti esamos Teismo informacinės sistemos funkcionavimą, organizuojant jos materialųjį ir informacinį palaikymą;
13.2. užtikrinti technines galimybes naudotis teisinės informacijos kompiuterinėmis sistemomis;
13.3. užtikrinti tinklu perduodamos informacijos (asmens duomenų ir kitos neskelbtinos informacijos) saugumą, teikti pasiūlymus dėl informacinės sistemos apsaugos tobulinimo;
13.4. konsultuoti teisėjus ir Teismo tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kompiuterinės technikos, programinės įrangos naudojimo klausimais;
13.5. analizuoti techninės ir programinės įrangos gedimus ir juos šalinti;
13.6. nesant Skyriaus vedėjo, fiziniams bei juridiniams asmenims išduoti, aktyvuoti ar panaikinti paskyras LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje, kuria naudojantis teikiamos Lietuvos Respublikos teismų viešosios elektroninės paslaugos;
13.7. organizuoti Teismo renginių techninį aprūpinimą ir dalyvauti jų priežiūroje;
13.8. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
13.9. vykdyti kitus Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus vedėjo, Teismo kanclerio ir Teismo pirmininko nurodymus, susijusius su Teismo strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

14. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus vedėjui.