Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, dokumentų rengimą bei tvarkymą, raštvedybos taisykles;
4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo saugą, priešgaisrinę saugą ir fizinę apsaugą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ja remiantis rengti išvadas, pasiūlymus bei reikiamus dokumentus; 
4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;  
4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos šios funkcijos:
5.1. rengti Teismo civilinę, darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančius dokumentus, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus (instrukcijas, pranešimus, tvarkas ir pan.);
5.2. organizuoti, kartą per trejus metus, Teismo darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymus;
5.3. atsakyti už Teismo civilinę, darbo ir priešgaisrinę saugą, evakuacijos priemonių numatymą, specialios paskirties techninių ir kitų apsaugos priemonių įsigijimą, remontą, jų išdavimą, saugojimą ir apskaitą;
5.4. supažindinti, kiekvienais metais, Teismo darbuotojus su žmonių evakavimo planu;
5.5. pagal kompetenciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir Teismo kanclerio patvirtinta tvarka, vykdyti viešuosius pirkimus; 
5.6. pagal kompetenciją rengti Teismo vidaus dokumentų (kanclerio įsakymų, pažymų, išvadų, protokolų ir pan.) projektus;
5.7. atlikti Teismo sudarytų sutarčių dėl Teismo materialinio-techninio aprūpinimo, pastatų eksploatacijos ir priežiūros bei kitų sutarčių, susijusių su ūkine Teismo veikla, vykdymo priežiūrą;
5.8. organizuoti Teismo pastato ir patalpų priežiūrą ir remontą;
5.9.užtikrinti visų energetinių ir ventiliacinių sistemų bei įrengimų (elektros ir šilumos tinklų, vandentiekio, kanalizacijos, telefoninių ryšių ir kt.) tinkamą veikimą, esant reikalui juos remontuoti arba organizuoti remonto darbus, tvarkyti jų apskaitą;
5.10. statybos ir remonto darbų metu vykdyti bendrąją ir specialiąją priežiūrą;
5.11. užtikrinti tinkamą Teismo naudojamo ilgalaikio ir trumpalaikio turto priežiūrą, apskaitą ir eksploataciją;
5.12. vykdyti Teismo personalo materialinį–techninį aprūpinimą;
5.13. paskirstyti materialines vertybes Teismo struktūriniams padaliniams, jas išduoti;
5.14. tvarkyti kelionės lapų apskaitą;
5.15. dalyvauti organizuojant užsienio valstybių delegacijų bei svečių priėmimą Teisme ir jų aptarnavimą;
5.16. aprūpinti Teismą suvenyrais, gėlėmis ir kitomis reprezentacijai skirtomis prekėmis;
5.17. dalyvauti Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.18. pagal kompetenciją pavaduoti laikinai negalintį eiti pareigų Skyriaus vedėją   (Skyriaus vedėjo trumpalaikių iki 2 savaičių atostogų laikotarpiu, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais);
5.19. vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.