Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS                       

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

5. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimą.

6. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

8. Teismo pirmininko pavedimu bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis ar nacionalinėmis valstybės institucijomis, teismais, kiek tai susiję su teismo veikla ir jam pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimu, palaiko ryšius su jais, rengia atsakymų į jų paklausimus projektus.

9. Teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismui , kitų institucijų bei įstaigų organizuojamuose renginiuose (pasitarimuose, susitikimuose, diskusijose ir kt.).

10. Teismo pirmininko pavedimu padeda už ryšius su visuomene atsakingiems teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kiek tai susiję su informacijos apie teismo veiklą sklaida.

11. Teismo pirmininko pavedimu užtikrina teisinę pagalbą ir teisinių išvadų rengimą teismo pirmininkui, teisėjams rengiantis konkrečių bylų nagrinėjimui.

12. Teismo pirmininko pavedimu analizuoja Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos teismų praktiką, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką administracinių teismų kompetencijos srityje teismo pirmininkui sprendžiant teisinius ir organizacinius klausimus bei teikia išvadas ar siūlymus.

13. Teismo pirmininko pavedimu analizuoja kitų valstybių nacionalinius teisės aktus, Lietuvos bei užsienio valstybių administracinės teisės ir administracinio proceso teisės doktriną teismo pirmininkui sprendžiant teisinius ir organizacinius klausimus bei pateikia savo išvadas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. darbo patirtis – teisės srityje;

1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1