Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Direktorius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų teisinio darbo teisme patirtį ir ne mažesnę nei vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį teisės srityje;
4.3. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos teisės sistemą, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su administracinių teismų veikla, Lietuvos, Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų tarptautinių teismų praktiką;
4.4. mokėti vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų arba vokiečių. Kalbos mokėjimo lygis turi būti ne mažesnės nei C1;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
4.7. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių tarnautojų bei darbuotojų veiklą.

SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. planuoti, organizuoti ir koordinuoti Departamento veiklą, atstovauti Departamentui, teikti siūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo; 
5.2. kontroliuoti pavedimų Departamentui vykdymą;
5.3. paskirstyti užduotis Departamento skyriams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
5.4. revizuoti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus apibendrinimų, apžvalgų, išvadų, procesinių sprendimų ir kitų dokumentų projektus;
5.5. pagal Teisme nustatytą tvarką koordinuoti ir kontroliuoti, o prireikus organizuoti bei užtikrinti teisinę pagalbą ir teisinių išvadų rengimą Teismo pirmininkui, teisėjams rengiantis konkrečių bylų nagrinėjimui;
5.6. informuoti Teismo pirmininką, kanclerį, teisėjus ir Teismo personalą apie Departamento parengtus apibendrinimus, apžvalgas, rekomendacijas ir išvadas, Teismo pagrindinei veiklai reikšmingas teismų (nacionalinių ir tarptautinių) praktikos tendencijas, teisinio reguliavimo pasikeitimus;
5.7. koordinuoti ir kontroliuoti Teismo biuletenio, Teismo metinio pranešimo, kitų Teismo leidinių rengimą ir paruošimą publikavimui;
5.8. pagal nustatytą tvarką vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
5.9. Teismo pirmininko pavedimu užtikrinti medžiagos teisėjų pasitarimams rengimą;
5.10. užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo kompetencijos ribose;
5.11. dalyvauti Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų (darbo grupių) darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.12. užtikrinti kitų Departamento funkcijų vykdymą; 
5.13. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, vykdyti kitus Teismo pirmininko pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.