Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis finansininkas)

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus, konsultuoja su finansų valdymu susijusiais klausimais.

2. Vadovauja buhalterinės apskaitos tvarkymui pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

3. Rengia teismo biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinius, teismo vykdomų programų sąmatas, analizuoja skirtų lėšų panaudojimą, tikslina sąmatas biudžetinių metų eigoje; taip pat rengia kitas teisės aktais nustatytas ataskaitas, kitą buhalterinės apskaitos informaciją.

4. Užtikrina teisės aktais nustatytais terminais finansinės atskaitomybės parengimą ir teikimą valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę bei pataria teismo pirmininkui ir kancleriui apskaitos politikos klausimais.

6. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto projektus, strateginius veiklos planus, rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba

1.3.išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 1.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.