Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (finansininkas)

Informacija atnaujinta 2021-03-02 10:03:58

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1.Vykdo einamąją finansų kontrolę.

2.Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais tvarko teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams apskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, apskaičiuotų ir pervestų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio ir apdraustųjų socialinio draudimo įmokų, išskaičiuoto iš darbo užmokesčio ir kitų išmokų bei pervesto Valstybinei mokesčių inspekcijai fizinių asmenų pajamų mokesčio apskaitą naudojant programą STEKAS ir perkelia šiuos duomenis į BAFVS sistemą.

3.Rengia darbo užmokesčio finansines ir statistines, socialinio draudimo įmokų, fizinių asmenų pajamų mokesčio ataskaitas pagal teisės aktų reikalavimus. Nustatyta tvarka teikia ataskaitas Teismo vadovybei, kontroliuojantiems subjektams, užtikrinant ataskaitinių duomenų teisingumą.

4.Pagal poreikį rengia pažymas teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams apie jiems apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, iš jo išskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius. Pagal savo kompetenciją rengia kitus dokumentus, atsakymus pareiškėjams.

5. Pajamuoja, nurašo ilgalaikį turtą, skaičiuoja nusidėvėjimą, veda balansinę ir nebalansinę atsargų apskaitą.

6. Suveda ir registruoja į buhalterinę apskaitos ir finansų sistemą BAFVS visus pirminius dokumentus (pirkimų, pardavimų sąskaitas-faktūras, avanso apyskaitas).

7. Vykdo kitus Teismo vyresniojo patarėjo (vyriausiojo finansininko),Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.  

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti finansų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikacinį laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, finansų kontrolę, biudžeto planavimą, finansinę-ūkinę veiklą, darbo apmokėjimą, mokesčius, valstybinį socialinį draudimą, mokėti juos taikyti praktikoje.

3. Būti gerai susipažinusiam su viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Žinoti inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisykles.

5. Išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles.

6. Gebėti dirbti buhalterine programa STEKAS, buhalterinės apskaitos ir finansų sistemomis BAFVS ir VBAMS, su viešojo sektoriaus konsolidavimo sistema VSAKIS.

7. Turėti ne mažiau kaip 2 metų praktinio darbo patirties biudžetinių įstaigų finansų valdymo srityje.

8. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis teisinės bazės informacinėmis sistemomis.