Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas

Informacija atnaujinta 2019-01-23 11:09:16

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2. turėti ne mažesnę nei 4 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę nei vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį teisės srityje;
4.3. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos teisės sistemą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su administracinių teismų veikla, Lietuvos, Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų tarptautinių teismų praktiką;
4.4. mokėti ne mažiau kaip dvi iš šių kalbų: anglų, prancūzų arba vokiečių. Vienos kalbos mokėjimo lygis turi būti ne mažesnės nei C1, o kitos – ne mažesnis nei B2;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
4.7. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių tarnautojų bei darbuotojų veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. Departamento direktoriaus nustatyta apimtimi teikti jam patarimus ir pasiūlymus organizuojant ir kontroliuojant Departamento veiklą, užtikrinant sklandų jo darbą, tinkamą nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą; tobulinant Departamento darbą;
5.2. Departamento direktoriaus nustatyta apimtimi organizuoti ir kontroliuoti Departamento veiklą;
5.3. Teismo pirmininko ar Departamento direktoriaus pavedimu: 
5.3.1. pagal kompetenciją įgaliotiems asmenims teikti duomenis apie Teismo atliekamas funkcijas, svarbiausius Teismo sprendimus, praktikos aktualijas ar kitą visuomenei reikšmingą ir su Teismo veikla susijusią teisinę informaciją, esant poreikiui užtikrinti jos patalpinimą išoriniuose Teismo informacijos resursuose ir nuolatinį atnaujinimą, rengti su tuo susijusius pranešimus, atsakymus į suinteresuotų asmenų paklausimus ar jų projektus;
5.3.2. rengti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauti šiuos projektus teikiant atitinkamo teisės akto leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams, dalyvauti teisės aktų rengimo grupėse, rengti išvadas dėl Teismui pateiktų teisės aktų projektų, rengti atsakymų (raštų su pastabomis ir siūlymais) projektus;
5.3.3. rengti (dalyvauti rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
5.3.4. kiek tai susiję su Departamento funkcijomis ir veikla, rengti atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus projektus;
5.3.5. dalyvauti Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių komisijų (darbo grupių) veikloje;
5.3.6. atlikti teisines studijas Teismo veikloje ar nagrinėjant konkrečias bylas iškylančiais klausimais;
5.3.7. padėti už ryšius su visuomene atsakingiems Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kiek tai susiję su informacijos apie administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant teisės normas, sklaida;
5.3.8. ieškoti būdų ir užmegzti santykius bei bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis ar nacionalinėmis valstybės institucijomis, teismais, kiek tai susiję su Teismo veikla ir jam pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimu, palaikyti ryšius su jais, rengti atsakymų į jų paklausimus projektus;
5.3.9. padėti Departamento direktoriui atstovauti Departamentui Teismo, kitų institucijų bei įstaigų organizuojamuose renginiuose (pasitarimuose, susitikimuose, diskusijose ir kt.), taip pat palaikyti ir plėtoti santykius su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinėmis ir užsienio valstybių institucijomis, pareigūnais, fiziniais bei juridiniais asmenimis;
5.3.10. rengti pranešimus Teismo pirmininkui užsienio kalba;
5.3.11. padėti Departamento direktoriui organizuoti Teismo renginius, susijusius su Departamento veikla ir atliekamomis funkcijomis, kitaip prisidėti prie Departamento uždavinių įgyvendinimo šiuose renginiuose;
5.3.12.  informuoti Departamento direktorių, Teismo pirmininką, teisėjus ar kitus Teismo valstybės tarnautojas ir darbuotojus apie Departamento ir jo Skyrių darbą, jų rezultatus; 
5.3.13. revizuoti Departamento valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtus apibendrinimų, apžvalgų, teisinių išvadų, procesinių sprendimų ir kitų dokumentų projektus, Departamento direktoriaus pavedimu savarankiškai juos rengti;
5.3.14. rengti išvadas, teikti kitokią teisinę pagalbą Teismo pirmininkui, teisėjams klausimais, susijusiais su teisės aktų taikymu ir / ar aiškinimu teisminio proceso, Teismo veiklos, vidaus administravimo srityje;
5.4. pagal nustatytą tvarką vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
5.5. pavaduoti laikinai negalintį eiti pareigų Teismų praktikos departamento vyresnįjį patarėją, o jam nesant ir Departamento direktorių (Vyresniojo patarėjo ir Departamento direktoriaus trumpalaikių iki 2 savaičių atostogų laikotarpiu, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais);
5.6. vykdyti kitus Teismo pirmininko ir Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.