Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

Informacija atnaujinta 2019-01-23 11:10:43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų redaktoriaus (lietuvių kalbos specialisto) darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais administracinių teismų kompetenciją ir teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, puikiai išmanyti raštvedybos, teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
4.7. mokėti analizuoti, kaupti ir sisteminti informaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. redaguoti Teismo biuletenį, Teismo metinį pranešimą, kitus Teismo leidinius;
5.2. redaguoti Teisme rengiamus apibendrinimus, apžvalgas, tyrimus, išvadas, medžiagas pasitarimams, kitus dokumentus;
5.3. Teismo pirmininko, teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią administracinę bylą, pavedimu redaguoti procesinių sprendimų projektus;
5.4. redaguoti pranešimus spaudai bei kitą visuomenei skirtą informaciją apie Teismo veiklą;
5.5. Teisme nustatyta tvarka bendrauti su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
5.6. konsultuoti Teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais, pagal kompetenciją rengti metodinius patarimus;
5.7. teikti įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę;
5.8. esant poreikiui, kreiptis į Lietuvių kalbos institutą, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir kt. įstaigas dėl aktualių teisinės kalbos klausimų išaiškinimo;
5.9. atlikti kitus pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismų praktikos departamento direktoriui.